Контентге кёч

Шаблон:Тарих кърал/doc

Википедия — эркин энциклопедияны бети.

Параметрле[къайнакъны тюзет]

{{Тарих кърал
|аты               =
|кеси аты             =
|статусу             =
|гимн               =
|байракъ             =
|байракъны юсюнден        = 
|герб               =
|гербни юсюнден          = 
|карта              =
|ачыкълау             =
|p1                =
|flag_p1             =
|p2                =
|flag_p2             =
|p3                =
|flag_p3             =
|p4                =
|flag_p4             =
|къуралгъанды           =
|къурутулуннганды         =
|s1                =
|flag_s1             =
|s2                =
|flag_s2             =
|s3                =
|flag_s3             =
|s4                =
|flag_s4             =
|девиз              =
|ара шахар            =
|шахарла             =
|тил               =
|валюта              =
|къошакъ параметр         =
|параметрни ачыкълау       =
|джер ёлчем            =
|халкъ              =
|кърал оноу форма         =
|династия             =
|башчыланы чынлары1        = 
|башчы1              = 
|башчылыкъ этген джыллары1    = 
|башчыланы чынлары2        = <!--баргъан башчыны чыны (титулу) тюрленсе хайырланады-->
|башчы2              = 
|башчылыкъ этген джыллары2    = 
|башчыланы чынлары3        = 
|башчы3              = 
|башчылыкъ этген джыллары3    = 
|башчыланы чынлары4        = 
|башчы4              = 
|башчылыкъ этген джыллары4    = 
|башчыланы чынлары5        = 
|башчы5              = 
|башчылыкъ этген джыллары5    = 
|башчыланы чынлары6        = 
|башчы6              = 
|башчылыкъ этген джыллары6    = 
|дин               =
|къошакъ_параметр1        =
|параметрни ачыкълау1       =
|Этап1              =
|Дата1              =
|Джыл1              =
|Этап2              =
|Дата2              =
|Джыл2              =
|Этап3              =
|Дата3              =
|Джыл3              =
|Этап4              =
|Дата4              =
|Джыл4              =
|Этап5              =
|Дата5              =
|Джыл5              =
|Этап6              =
|Дата6              =
|Джыл6              =
|къошакъ_параметр2        =
|параметрни ачыкълау2       =
|дери               =
|д1                =
|д2                =
|д3                =
|д4                =
|д5                =
|д6                =
|д7                =
|сора               =
|п1                =
|п2                =
|п3                =
|п4                =
|п5                =
|п6                =
|п7                =
|белги              = <!-- Шаблонну ичинде белгиле (сноскала) салынсала, былайгъа <references/> салыныргъа керекди -->
}}
 • Аты — официал аты къралны (административ бёлюмню). Талай аты болгъан эсе — эм кёб заманны хайырланнган аты джазылады.
 • Кеси аты — къралны (административ бёлюмню) официал тилинде аты.
 • Статус — административ статусу (патчахлыкъ, бийлик, короллукъ д. а. к.)
 • Гимн — гимни территорияны.
 • Байракъ — байрагъы территорияны.
 • байракъны ачыкълау — хайырланмаса тынгылау бла "Байрыкъ" джазылыныб къалады. Артыкъсызда бек байрагъы тюрлене тургъан эсе табды ол.
 • Герб — герби территорияны.
 • гербни ачыкълау — хайырланмаса тынгылау бла "Герб" джазылыныб къалады. Артыкъсызда бек герби тюрлене тургъан эсе табды ол.
 • Карта — картасы территорияны. Эм кечирек халы бла тыйынчлыды.
 • Ачыкълау — картаны юсюнден билги.
 • Девиз — оноу этген тукъумну неда къралны девизи.
 • p1 — территориясында бу къралгъа дери болгъан башха къралны (административ бёлюмню) аты (джибериу боллукъду).
 • flag_p1 — территориясында бу къралгъа дери болгъан башха къралны (административ бёлюмню) байрагъы.
 • s1 — территориясында бу къралгъадан сора болгъан башха къралны (административ бёлюмню) аты (джибериу боллукъду).
 • flag_s1 — территориясында бу къралдан сора болгъан башха къралны (административ бёлюмню) байрагъы.
 • pN — бу къаргъа (административ бёлюмнге) дери болгъанла (тёртден кёб болсала "дери" бла "сора" параметрлени хайырландырыгъыз).
 • flag_pN — бу къралгъа дери муну территориясында болгъан къралланы байракълары.
 • Къуралгъанды — къралны (административ бёлюмню) къуралгъан джылы.
 • Къурутулуннганды — къралны (административ бёлюмню) къурутулуннган джылы.
 • pN — къралны (административ бёлюмню) башха преемниклери (тёртден кёб болсала "дери" бла "сора" параметрлени хайырландырыгъыз).
 • flag_pN — преемник-къралланы байракълары.
 • Ара шахар — административ аралыгъы территорияны.
 • Валюта — ачхалыгъы.
 • Шахарла — эм уллу шахарлары территорияны.
 • тил — территорияны официал тили.
 • Кърал оноу форма — кърал оноу формасы территорияны.
 • башчыланы чынлары — "башчыN" параметр бла берилген чыны (титулу) башчы. Сёз ючюн: "Ханла" неда "Королла". Башчыланы тюрлю-тюрлю чынлары (титуллары) болгъан эсе башха, бошуракъ джазыб къояргъа боллукъду, сёз ючюн: "Баш башчыла".
 • башчыланы чынларыN — баргъан башчыны чыны (титулу) тюрленсе хайырланады).
 • башчыN — башчыны аты N
 • башчылыкъ этген джылларыN — башчылыкъ этген джыллары N
 • къошакъ параметр1, 2 — предметни аты .
 • параметрни ачыкълау1, 2 — параметрни ачыкълау.
 • ЭтапN — этапны къралны тарихинде аты.
 • ДатаN — этапны башланнган датасы.
 • ДжылN — этапны башланнган джылы.
 • Дери — къралны (административ бёлюмню) къуралгъанына дери болгъан башха кърал (административ бёлюм).
 • Сора — къралны (административ бёлюмню) къурутуланнганындан сора къуралгъан башха кърал (административ бёлюм).
 • дN — башха аллында болгъана (7-ге дери)
 • пN — башха преемниклери (7-ге дери)
 • белги — белгиле