Контентге кёч

Шибладис жайыу

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.
Шиблади жайыуну даражаларыны тюрлюлерини белюмлеге белюу

Шибладис жайыу (шибладис толкъунла) - кенгликде жайылгъан шибладис къырны къозгъалыуу (халны тюрлениу). Шибладис жайыу хар арада да жайылалады. Бошлукъда шибладис жайыу тюрленмей хайырыз узакълыкъгъа кетерге боллукъду. Алай бир-бирде аберден толгъан арада окъуна жайылыргъа боллукъду (кесини жюрютюун бираз тюрлендирип). Шибладис жайыуну баш магъаналы халисинлерине толкъун узунлугъун, поляризациясын эм къармлыгъын санайдыла. Толкъунну узунлугъу къармлыкъ бла (къауум чачылыуну) терклиги бла байланыпды. Шибладис жайыуну къауум чачылыууну бошлукъда терклиги жарыкъны терклигине тенгди. Башха аралада уа андан азды. ‎