Агглютинация (лингвистика)

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.
    Бу атны (неда терминни) башха магъаналары да барды, къарагъыз: Агглютинация.
Лингвистика
Теориялыкъ лингвистика
Фонология
Морфология
Синтаксис
Семантика (+лексикалыкъ)
Прагматика
Когнитив лингвистика
Генератив лингвистика
Дескриптив лингвистика
Антропологиялыкъ лингвистика
Эволюциялыкъ лингвистика
Тенглешдириу-тарих
тилбилиу
Этимология
Фонетика
Социолингвистика
Практикалыкъ лингвистика
Компьютерлик лингвистика
Форенсика
Тилни сингдириу
Language assessment
Language development
Прескриптивизм
Нейролингвистика
Психолингвистика
Стилистика
Башха
Джазма
Дешифровка
Типология
Лингвистиканы тарихи
Лингвистлени списогу
Дунияны тиллери

Агглютинация (лат. agglutinatio — джангыдан джабышдырыу, джабышдырыу) — тюрлю-тюрлю тилледе сёзню тамырына неда тамалына грамматика эм деривацион магъаналары болгъан аффикслени къошууну юсю бла грамматика формала эмда къуралгъан сёзле джаратыуду. Аффиксле бир магъаналыдыла: хар бири джангыз бир грамматика магъананы кёргюзеди, эмда бу магъана ючюн джангыз бир аффикс барды. Аффиксле бир-бири ызындан барадыла, не тамырла бла, не башха аффиксле бла бир болмайдыла, чеклери кескинди. Аффикслени ачыкъ тауушлары, сёзню тамалыны таууш къурамына кёре, фонетика тюрлениуле сынаргъа боллукъдула (сингармонизм), морфемаланы бир бирине тийген джеринде къысыкъ тауушла да тюрленирге боллукъдула, алай а бу тюрлениулени барысы да хар тилни кесини фонетика джорукъларына бойсунубдула. Агглютинация, алтай эм фин-угор тиллени кёбюсюнде тюбейди.

Тюрк тилдеги агглютинацияны мисалы: ev — «юй» магъаналы ат, ler — кёблюк санны кёргюзген суффикс, im — кимники болгъанын кёргюзген суффикс (бирлик санны 1-чи бети), de — орунлаучу болушну кёргюзген суффикс. Эсебинде тёрт морфемалы структура болады: evlerimde («юйлеримде»).

Дагъыда къарагъыз[тюзет | къайнакъны тюзет]

Джибериуле[тюзет | къайнакъны тюзет]