Контентге кёч

Алам

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.
Алам бла жерни хауасыны чегини арасы

Алам - Болумну ичини кебюсюнде абер болмагъан кенглик, планетлени хауа низамларындан тышында турады. Терслик акъылгъа къарамай, Алам - къуру, абери болмагъан кенглик тюйюлдю. Аламны ичинде бир-бир кесекле бардыла, алай аланы тыкълыгъы бек гитчеди, андан сора жулдуз аралы букъу эм шибладис жайыу да барды. Аламны бла хауа низамны толу англашымлы чеги жокъду, хауа Жерден кетип баргъан сайын жукъара барады, аны себеплии алкъын Алам къаллай бийикликде башланнганын толу ангылаталмайдыла. Исссилик бирчалай турса, къысымлыкъ exp(x)=e^x деген жорукъгъа кере тюрленирикди. Халкъла аралы авиа-кючлени бирлешмеси учуу чекни 100 km бийикликде белгилегенди, анга Карманны сызы дейдиле. Ол бийикликде жерни твртыуун хорлап учаргъа онг болурча биринчи алам теркликни алыргъа керекди, ол теркликни жетерге уллу кюч керек болгъаны себепли хауа кенгликде учууну магъанасы кетеди.

Алам.