Ауетли байланнган

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.
Ауетли кючню суратлауу
Ауетли кючню суратлауу

Ауетлик кюч (English - Gravitational energy) - кесеклени низамыны потенциал кючю, аланы ауетли тартыууларыны шартын тутхан. Ауетли байланган низам деп ауетли кюч битеу къалгъан кючлени санындан кеп болгъан низамгъа айтадыла (мамырлыкъны кючюн санамай). Тизмеге кере, хар бир бирден кенгде тургъан низамланы ауетли кючю терс саннга кетеди, бир бирге тийими болмагъан (бир бирден хайырсыз узакъда тургъан) низамланы ауетли кючю чынт да жокъду. Низамны саулай кючю уа, ауетли бла кинетика кючюню санына тенг болгъан, бирчады эм тюрленмейди. Энчи низамны ауетли кючю аны байламлыкъ кючю болуп чыгъады.