Контентге кёч

Википедия:Хош Келигиз!

Википедия — эркин энциклопедияны бети.
1. Ал сёз 2. Cтатья къурау 3. Википедияны тинтиу

Википедиягъа хош келигиз

  • Бютеулей да окъуучула кеслери джазгъан эмда эркин джюрютюлген Википедиягъа хош келигиз.
  • Былайда энчи джазыучула джокъдула.
  • Былайда джазыучу болур ючюн, эркинлик неда кёзюу сакъларгъа керек тюлдю.
  • Хар ким кибик, сиз да бусагъатда былайыны джазыучусусуз эмда излеген бетигизге тюрлениуле этерге эркинсиз.

Башындагъы «тюрлендир» деген байламны кёрдюгюзмю? Энди сиз да Викпиедияны статьяларын тюрлендирелликсиз!

Википедия неди?

Википедия. окъуучула кеслери биригиб къурагъан эркин энциклопедияды.

Сизни википедиячы болуб кёрюу бизни насыблы этерикди. Къарачай-Малкъар Википедия болургъа кереклисинден эсе кёбге къарыусузду. Андан мийик дараджагъа чыгъар ючюн, сизни къошулууугъуз, болушлугъугъуз керекди. Къуру статья джазыу бла къалмай, башха проектледе да сизни болушлугъугъузну сакълайбыз. Бу сизни энциклопедиягъызды. Излесегиз, кесигизни Википедияны джамагъатына Форум бетде танытыб, эмда биринчи бетде тюрлендириу этиб, кесигизни сынаргъа боллукъсуз.

Неле этерге боллукъду?

Былайда:


Статьяны тюрлендириу тынчды

Джорукъла

Википедияда ишлерге ингилизча видео-юретиу

Википедияда биз сыйыннган талай джорукъ барды. Аланы тамалла бла джорукъла бетде кёрюрге боллукъсуз. Эм баш тамалланы айтсакъ:

  • Нейтраллыкъ: Статья даулу болса, къайсы болса да джангыз бир джанын джакъламазгъа. Болумгъа хар не джанындан къаралыргъа эмда бютеу оюмланы эсебге алыргъа дурусду.
  • Автор хакъла: Википедия GNU Эркин Белгилеу Лицензиягъа иеди. Бу лицензия хар кимни Википедиядан эркин файлланы, информацияны алыргъа эркин этеди.
  • Адеблилик: Википедияда барыбыз да биригиббиз, бир-бирибиз бла ангылашмасакъ, иш джюрюрюк тюлдю, алай а бир-бир соруулада оюмларыбыз келишмезге болур, болса да ол дау чыгъарыргъа чурум тюлдю. Бир-бири сыйыбызны кёрюб, адебли болургъа керекбиз.
  • Тилни билиу: Википедия, тилни литература джорукъларын эмда тюз джазыуну джорукъларын сайлауну излейди. Къарачай-Малкъар Википедия да бу джорукъланы тутууда къолундан келгенни этеди.

Уялмагъыз

Википедияда ишлерге ингилизча видео-юретиу — 2

Не этерге билмей къалсагъыз, уялмагъыз. Болушлукъ бетлеге кёз джетдиригиз. Болушлукъ табмасагъыз, башха Википедиячыладан болушлукъ излегиз.

Бетни бузарма, терс зат этерме деб къоркъмагъыз. Батыр болугъуз! Барыбыз да къачан эсе биринчи кере башлагъанбыз. Терс зат этсегиз, къайгъырмагъыз, башхала тюзетиб, сизге болушурукъдула.

Сиз да къошум этерге излеймисиз?

Сиз да, бу джангы дуниягъа атлам этиб, бизге къошулургъа излеймисиз? Википедияны бюгюннгю эмда келлик тёлюлеге, къарачай-малкъар тилде башха ушашы болмагъан, бир билим къайнагъы боллугъун билигиз. Излесегиз, кесигизни Википедия джамагъатха Форум бетде таныталлыкъсыз эмда биринчи сынауугъузну этелликсиз… Хайда, огъур бла къошулугъуз!!!

Толуракъ информация

Толу информацияны былайда табарыкъсыз: