Ксенофобия

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.

Ксенофо́бия (грек тилден ξένος — тыш адам + φόβος — къоркъуу)- танылмагъан, билмеген, башха затдан къоркъуу, неда керюп болмау; тыш затны ангылаусузча, жеталмаззлыкъча керген. Ксенофобиаяны жашау керюмдюге саналып, адамны башха адмны халкъ, дин, байлыкъ къурамына кере жау, дерт жолгъа бурургъа боллукъду. ксенофобия бегиракъ халкъланы тюрлюлерини саны кеб, адам саны уа артыкъ уллу болмагъан жерледе бегиракъ керюнюрге, адамлагъа тийим этерге болады. Бир-бир этологла ксенофобияны адамны организимини къуралыуунда башхалыкъла бла байлайдыла. Бу сорууну тинтген алимле айтханнга кере ксенофобия бегиракъ адамла къыйын жашгъан, неда жашаулары къыйыннга айлана башлагъан жерледе чыгъады. Эмда къырал таматаланы оноулукъ кючю чеге башланнганы бла байламлыды, анга себепди.

Жаныуарланы ичинде ксенофобияны болуу[тюзет | къайнакъны тюзет]

Жаныуарлада бир бирлерин тюрлюлерине, ушарларына кере энчи этиу жер барды. Биология тыйыншлылыкъ мында - къатыш юйюрле къурамазлыкъ. Биосотциолоогия жаны бла тинтгенде ксенофобия халкъланы, къауумланы кеси сакълаууларыны ишлеринден бириди. Ксенофобия жерде жашаууну айныуунда тарих генлени туудукълагъа етдюрлюк адырча къуралыргъа амалы бар эди. Алай бла, биреууледен къоркъуу аланы ауургъанларын, етдюрюлген, кечген аууру жюрютгенлерин керюу, къарыуулуракъларын кергенден чыгъаргъа боллукъ эди.

Россияде ксенофобияны туруму[тюзет | къайнакъны тюзет]

Россияде артдан артха ксенофобия кюч ала баргъаны себепден, къыралда даражагъа къоркъуулукъ сынатады, къыралда башчы къауумну сансызлыгъын, къыралда уа экономиканы таркъайыуун кергюзтеди. Украинаны чачылыууну аллында анда ксенофобияны адамлагъа тийиюн керюрге боллукъ эди.