Википедия:Пресс-релиз

Википедия — эркин энциклопедияны бети.

19 мартда къарачай-малкъар тилде
Википедия ачылгъанды


Миллет байлыкъ

Дуниябызны саны аз болгъан халкъларыны тиллери тас болуб баргъаны кёблени къайгъылы этдиреди. Алимле билдиргеннге кёре – хар эки ыйыкъда джер джюзюнде бир тил къуруйду. Оюмлагъа кёре, дунияны тиллерини 40 проценти чакълы бирин бу джазыу сакълайды. Кёб болмай – 21-чи февралда, бютеу дунияда Ана тилни халкъла арасы кюню байрам ётгенди, бу байрам культура байлыкъны сакълау нюзюр бла ЮНЕСКО-ну Генерал конференциясында 1999 джылны ноябрында бегитилгенди. БМО-ну Генерал Ассамблеясы Ана тилни халкъла арасы кюнюн белгилеуню къабыл этгенди (Резолюция № Α/RES/56/262) эмда БМО-гъа кирген къралланы эмда БМО-ну Секретариатын дунияны бютеу тиллерин къоруулауда эмда сакълауда болушлукъ этерге чакъыргъанды.

Россия Федерацияда, къралда джашагъан халкъланы тиллерин тенг айнытыу эмда сакълау ючюн закон джаны бла бютеу керекли амалла бардыла. Россия Федерацияны халкъларыны тиллери Россияны миллет хазнасы баям этилгенди.

Алай а бюгюнлюкде, глобаллашхан дунияда, къуру къралны кючю бла гитче халкъланы тиллерин сакълау эмда андан ары айнытыу бек къыйынды. Тилни джюрютгенле (адамла эмда джамагъат саулай) келген тёлюлени алларында джууаблылыкъларын ангылаб кюрешселе, ол заманда иш орнундан теберикди.

Википедия неди?

Википедия – коммерциялыкъсыз «Викимедия Фонд» бла джакъланнган эркин, хар кимда къошулаллыкъ, универсал энциклопедияды. Аты «вики» (сайтла къурауда хайырланнган технология) бла «энциклопедия» сёзледен къуралгъанды. Википедияны статьяларын хар излеген адам джазар мадары барды, бу статьяланы толтурургъа эмда тюрлендирирге хар интернетге чыгъар мадары болгъан хар бирибизда эркинбиз. Статьяны башында «тюрлендир» тиекчикни басыб тюрлендирге боллукъсуз. Хар тюрлениу эрлай кёргюзюледи. Тюрлендириу эркинликни тышында, сиз эркин информация алыргъа боллукъсуз. Аны магъанасы недеди десенг, тёлеусюз хар тюрлю информациясын хайырландыргъа боллукъсуз (джангыз информация къайдан чыкъгъанын белгилерге керекди). Википедияны 272 тилде бёлюмю барды, аланы эм уллусу ингилиз тилдеди (3 миллион статьядан артыкъ), аны ызындан немец тил барады (1 миллион статьядан артыкъ).

Википедия интернетде эм уллу эмда эм кёб хайырландырылгъан энциклопедияды. Адам улуну тарихинде эм уллу, эм толу энциклопедиягъа саналады. Информацияны ана тилинде берир мадар а уа, Википедияны магъанасын къатлагъа ёсдюреди.

Биринчи Википедия (ингилиз тилде) 2001 джылны январында ачылгъанды. Орус бёлюмю уа 2001 джылны майында чыкъгъанды. Кечирек Россияны тиллеринде да ачылгъанды Википедия (татар, чуваш, тегей, якут э. б.).

Бизге не хайыры барды?

Къарачай-малкъар тилде Википедияны эм баш нюзюрю, тилибизни интернетде бегитиудю. Былай алыб къарасакъ Къарачай-Малкъар Википедия интернетде къуру ана тилибизде джазылгъан джангыз сайтды. Аны къуралыуу бла къарачай-малкъар тилде сёлешгенлени аллында тиллерини, культураларыны айнытыуда, бай этиуде уллу амалла ачыладыла.

Къарачай-малкъар тилде Википедия, тилибизни айнытыуда, джангыртыуда, адамланы ичинде багъасын кёлтюрюйде гитче болсада, таукел атлам боллукъду.

Дунияда бизни саныбыздан аз болгъан кёб халкъ барды, аланы ичинде кёб тил къоркъуусуз, алгъа атлаб, айныб турадыла, бизни тилибиз а уа кертида къоркъуудады. Хар неда бизни къолубуздады. Келгенде бизни тилибиз къаллай боллугъуну, не халда сакъланырыгъыны оноуу бизни къолубуздады.

Бюгюннгю джашауда бу энциклопедия тюз хайырландырылса, ана тилни дерслеринде уллу болушлукъ боллукъду, сохталаны ана тилде билим алыуларын къуру окъуу китаблада болмай, бу ёмюрню эм ахыр технологиялары бла ана тилде информация алыргъа мадар берликди. Джазыу тил ёсген тёлюню акъылында къуру талай школ китаб бла чекленирге керек тюлдю. Кёбле аны сылтауу бла ана тилибизни джарлы, бусагъат джашаугъа джараусуз санаб огъуна башлайдыла. Ана тилибизни интернетде болууу уа, джаш тёлюню кёзюнде тилге сый береди, магъана береди.

Къарачай-Малкъар Википедияны тарихи

Къарачай-малкъар тилде сынау проект Викимедианы Инкубаторунда (джангы тилде бёлюм къуралыуну сынагъан проект) 2007 мартында огъунакъ къуралгъанды, алай а 3 джыл чакълы бирни чырт тюрлениу болмагъанды, иш аллына джюрюмегенди. Иш былай да барлыкъ болур эди 2009 джылны сентябрында талай джуртдашыбыз бу проектге эс бёлмесе.

Аны ызындан келген айлада сынау проект «къайнаб» башлайды, тири халда ишлеген къуру эки адам болгъанлыкъгъа, кёб ушаш проектлени ызында къояды. Ноябрны ортасына Википедия Фондну Тил Комитети ал къабыл этеди. 2009 джылны ахырына проектде статьяланы саны талай джюзге чыгъады, «Баш бети» башхалагъа юлгю болурча джарашдырылады, форум, къалай статья джазаргъа керек болгъаныныны юсюнден юретиу ачыладыла, «Сайланнган статья», «Иги статья», «Сиз билемисиз?», «Бюгюннгю сурат», «Бюгюн…» кибик проектле ачыладыла. Аны бла бирге интерфейсни ана тилге кёчюрюуде тохтамай барады, 2009 джылны ахырына MediaWiki движокну бютеу 2,5 минг джазыуу кёчюрюледи; къалгъан джазыуланы да кёчюрюу барады.

Википедиягъа къатышханла бла Викимедия Фондну Тил Комитетини членлерини оюмларына кёре, сынау проектни былай дженгил айныуун ала чырт кёрмегендиле.

18 февралда, Викимедия Фондну Тил Комитети бла Попечител Кенгеш джанындан къарачай-малкъар бёлюмню къуралыуу тамамлы мюкюл этилгенди. 19-чы мартдан башлаб krc.wikipedia.org сайт ишлеб башлагъанды

Айнытыр, ёсдюрюр ючюн, Къарачай-малкъар Википедиягъа редакторла керекдиле. Не къадар кёб болса, о къада игиди. Хар излеген адам Къарачай-Малкъар Википедияны ишине къошулургъа боллукъду. Интернетге байламлы компьютеригиз бар эсе хош келигиз!

19 марта открыт раздел Википедии
на карачаево-балкарском языке


Национальное достояние

Сегодня многих волнует вопрос сохранности малых языков планеты. Как утверждают ученые – каждые две недели где-то на земном шаре вымирает один язык. Эта судьба, как считается, может постигнуть около сорока процентов всех языков мира.

Совсем недавно – 21 февраля, во всём мире отмечался Международный день родного языка, учрежденный решением Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года с целью защиты языкового и культурного многообразия. Генеральная Ассамблея ООН поддержала решение об объявлении Международного дня родного языка (Резолюция № Α/RES/56/262) и призвала государства-членов ООН и Секретариат ООН способствовать защите и сохранению всех языков народов мира.

В Российской Федерации созданы все необходимые правовые условия для сохранения и равноправного самобытного развития языков народов Российской Федерации. Языки народов Российской Федерации признаны национальным достоянием Российского государства.

Однако в сегодняшнем всё более глобализирующемся мире усилий государства не достаточно для обеспечения сохранности и поступательного развития малых языков. Лишь осознание носителями языков (личностью и обществом в целом) всей ответственности перед будущими поколениями способно переломить ситуацию.

Что же такое Википедия?

Википедия – свободная общедоступная универсальная энциклопедия, поддерживаемая некоммерческой организацией «Фонд Викимедиа». Название образовано от слов «вики» (технологии для создания сайтов) и «энциклопедия». Статьи Википедии написаны усилиями добровольцев, и все эти статьи могут быть изменены кем угодно, кому доступен сайт Википедии. Достаточно нажать кнопку «edit»/«править» («тюрлендир» в карачаево-балкарской версии) в верху любой статьи. Любая правка появляется срезу же. Кроме возможности свободного редактирования, Википедия обладает еще одной особенностью – свободой информации. Это означает, что вы можете использовать её материалы (включая мультимедийные) как угодно (необходимо лишь указывать источник). Существует 272 языковых раздела Википедии, крупнейшие из них – английский (более 3 миллионов статей) и немецкий (более 1 миллиона статей).

Википедия является самым крупным и наиболее популярным справочником в Интернете. По объёму сведений и тематическому охвату считается самой полной энциклопедией из когда-либо создававшихся за всю историю человечества. Одним из основных достоинств Википедии как универсальной энциклопедии является возможность представить информацию на родном языке, сохраняя её ценность в аспекте культурной принадлежности.

Первая Википедия (на английском языке) была запущена в январе 2001 года. Русский раздел Википедии появился в мае 2001 года. В разное время были созданы и успешно развиваются разделы на языках народов России (татарский, чувашский, осетинский, якутский и другие).

Какова польза?

Главной задачей Википедии является закрепление языка в интернете. Ведь Карачаево-Балкарская Википедия – первый и пока единственный сайт, существующий исключительно и только на карачаево-балкарском языке. С её созданием у носителей карачаево-балкарского языка появилась неограниченная по размеру и другим «бумажным» параметрам не требующая выделения денег государством энциклопедия на своём родном языке, которая может быть использована в качестве замечательного инструмента для сохранения и развития культуры карачаево-балкарского народа, а значит и культуры России и всего мира.

Википедия на карачаево-балкарском языке должна стать маленьким шажком в большом движении по возрожению и популяризации карачаево-балкарского языка. Ведь, как отмечал замечательный писатель Алим Теппеев, интерес у молодежи к родному языку есть, и он растет. Надо этот интерес направить в правильное русло, дать ему развиться.

На свете великое множество языков, число носителей которых много меньше 300 тыс. человек, и существуют они вполне себе благополучно. Всё в наших руках. Только от нас зависит будущее нашего языка.

Применительно к сегодняшним реалиям — электронная энциклопедия при умелом подходе преподавателей родного языка могла бы помочь в учебном процессе, расширить кругозор учеников «на родном языке», не ограничиваясь информацией, которая содержится в учебниках родного языка. Письменный язык не может, не должен существовать в представлении растущего поколения в виде пары учебников и нескольких сборников стихов. У них невольно начнет складываться представление о его ущербности. Присутствие же языка в интернете намного повышает его «престижность» в представлении молодого поколения.

История Карачаево-Балкарской Википедии

Тестовый проект на карачаево-балкарском языке появился в Инкубаторе Викимедиа (специальный проект, где тестируется возможность создания новых языковых разделов) еще в марте 2007 года. Однако сколь-нибудь заметного развития не происходило почти три года, пока в сентябре 2009 года на проект не обратили внимание несколько энтузиастов.

Последующие месяцы (особенно с ноября 2009 года) тестовый проект переживал «бурное» (по меркам Инкубатора и малых разделов) развитие, при том, что активных редакторов было всего двое. Уже к середине ноября проект был предварительно одобрен Языковым Комитетом Фонда Викимедиа. К концу 2009 года на проекте уже насчитывалось несколько сотен статей (многие из них весьма содержательные), была «современно» оформлена «Заглавная страница» (Баш бет), появились форум, руководство для быстрого старта (непосредственно на карачаево-балкарском языке), проекты раздела: «Избранная статья» (Сайланнган статья), «Хорошая статья» (Иги статья), «Знаете ли вы» (Сиз билемисиз?), «Изображение дня» (Бюгюннгю сурат) и «События дня» (Бюгюн…). Одновременно осуществлялся перевод интерфейса, и к концу 2009 года были переведены все 2,5 тыс. сообщений движка MediaWiki; продолжается перевод остальных сообщений.

По признанию рядовых участников Википедии и членов Языкового Комитета Фонда Викимедиа, столь стремительного развития тестового проекта они не наблюдали давно (а может и вовсе никогда).

18 февраля, стало известно, что создание карачаево-балкарского раздела окончательно одобрено Языковым Комитетом и Попечительским Советом Фонда Викимедиа. 19 марта заработал сайт krc.wikipedia.org.

В Википедии есть «Страница приветствия» («Хош Келигиз!» / «Биринчи атлам»), рекомендуем начать знакомство именно с этого текста. Если возникнут вопросы задавайте их на форуме, можете также обращаться лично к любому участнику.

Для развития, Карачаево-Балкарской Википедии необходимы редакторы. Как можно больше редакторов. Любой желающий может принять участие в работе Карачаево-Балкарской Википедии. Всё что для этого нужно: компьютер с доступом в Интернет.

Надеемся, что принять участие в развитии проекта захотят многие.