Къыбыла Америка

Википедия — эркин энциклопедияны статьясы.

Говно

Ктүштүк Америка дүйнө картасында

Түштүк Америка Күнбатыш жарымында түштүк континентиди, күнбатышда Шош океанны, Күнчыгышында Атлантика океанны, түштүк Къыбыла океанны араларында орналгъанды. Панама боюнакъ бла Шимал Америкагъа байланыбды. Айрымканла бла бирге жер джюзюню өлчөмү 18,28 млн км² чакълы бир эки барды. Эм узун джеринде узунлугъу 7150 км, кенглиги 5100 км. Рельефинде күнбатыш бла шималда кючлю Анд тауланы белгеси айрылады, күнчыгыш тюз, сыртлыды. Платформаны кёлтюрюуюнде Гвиян джассытаулукъ шимал-кюнчыгъышда, эмда Бразил джассытаулукъ күнчыгышында, ала бир бирлеринден Амазон алашалыкъ бла толгъан бюгюлюу бла (Амазония) айырылылгъандыла. Джассытаулукъла бла Андланы арасында Ориноко эмда ич тюзле бла алашалыкъла (Пантанал, Гран-Чако, Междуречье и Пампа) джатадыла; андан къыбылагъа, континентни къыбыла-кючыгъышында 2200 м чакълы бир мийиклиги бла Патагонияны сыртлары орналгъандыла. Джассытаулукълада темир эмда марганец магъаданланы, боскитлени, бояулу эмда багъалы металланы уллу къайнакълары барды; Андланы тауаллы эмда тауларасы бюгюлюуледе нефть бла газ бард; таулада джезни, полиметалланы, къоргъашинни магъадан къайнакълары тюбейди.

Къыбыла Американы комплекс картасы
Андла

Климаты[тюзет | къайнакъны тюзет]

Климаты асламысы бла субэкватор бла тропикди, Амазонияда -экватор, таймаздан мылы, къыбалда -субтропикле эмда орта климатды. Къыбыла Американы бютеу тюзлери болгъан шималыны орта джыллыкъ температурасы 20-28 °С. Джай (январда) ол къыбылада 10 °С дери тюшеди, къоыш (июлда) Бразил джассытаулукъда 12 °С дери, Пампада 6 °С дери, Патагонияны сыртында 1 °С дери, бир-бирледе анданда энгишге тюшюученди. Джауумну эм кёбюсю Колумбия бла къыбыла Чилиде Анд тауланы джелджаны къабыргъаларында тюшедиле (5-10 минг мм). Амазония бла аны къатындагъа Анд къабыргъала, Гвиана эмда Бразил джассытаулукъланы кюнчыгъыш къабыргъаларында (2-3 минг мм), 35 ° къ. к. дери джылда 1-2 минг мм тюшеди. Пампада кюнбатышха, Патагония, Ара Андланы къыбыласы эмда артыкъысызда бек шош океан къабыргъасы къургъакъдыла (150—200 мм, неда анданда аз).

Ич суулары[тюзет | къайнакъны тюзет]

Къобанларыны асламысы Атлантика океанны басcейниндедиле; эм уллулары — Амазонка, Парана (Парагвай бла бирге), Ориноко. Джассытаулукъланы суулары секиртмелидиле, уллу гидрокючлери барды. Алашалыкълада суула кеме джюзерчадыла.

Топуракълары[тюзет | къайнакъны тюзет]

Исси бёлгесинде къызыл бетли латерит (ферраллит эм феррит) топуракъла асламдыла, субтропикледе — къызылсман-къара, эмда боз-мор топуракъла, орта климат бёлгеледе — къоз бетли (кюнбатышда чегет топуракъла, кюнчыгъышда- джарым къуругъантюз топуракъла).

Флорасы бла фаунасы[тюзет | къайнакъны тюзет]

Амазония, джассытаулукъла бла Андланы (18 ° къ. к. дери) кюнчыгъыш къабыргъалары ёмюрлюк джашил мылы экватор эмда тропик чегетле бла басылыбдыла. Ол чегетледе агъачны багъалы къауумлары кёб ёседи (каучуклу гевея, къызыл терек, какао, хин э.б.), башха джассытаулукъла бла тюзледе -саваннала бла чегет ызладыла; субтропикледе — прерияла, тюзле эмда джарымкъуругъантюзле? кюнбатышдагъы орта климат зонада — ёмюрлюк джашил, чапыракълы къатышы болгъан чегетледиле, кюнчыгъышында уа кёкенли джарымтюзледиле. Континентни фаунасы бек байды, эмда башха джерлеге ушамагъан кёб тюрлю джаныуары барды. Былайыны фаунасы Неогеяны неотропик областына киреди. Былайда эндемиклени саны бек уллуду : эринчек маймул, къумурсхачыла, къалкъанчыла, кенгбурун маймулла, пума, ягуар, пекари, нутрия, тенгиз тонгузчукъла эмда башхала. Къанатлыладан — нанду, гоацин, туканла д.а.к. Бирда бир кёб санда рептилия, амфибия эмда чабакъ барды.

Къыбыла Американы тинтиуюню тарихи[тюзет | къайнакъны тюзет]

Тинтиуде биринчи этап[тюзет | къайнакъны тюзет]

Къыбыла Американы болгъанын европачалылагъа ишексиз белгили Колумбну 1498 джыл джюзюуюнден сора болгъанды. Ол джюзюуде Колумб Тринидад бла Маргарита айрымканланы ачханды, Ориноко сууну аягъын, Пария джарымайрымканнга дери тинтгенди. XV—XVI ёмюрледе континетни тинтиуюнде эм уллу юлюшню испан экспедицияла къошхандыла. 1499—1500 джаллалда испан конкистадор А. Охеда Къыбыла Американы шимал джагъасына экспедицияны къургъанды, бу экспедиция тенгиз джагъагъа бусагъатдагъы Гвиананы районунда чыкъгъанды. Андан шимал-кюнбатыш джанына баргъанды, Венесуэла богъазгъа дери джагъаны тинтгенди. Кечирек Охеда Колумбияны шимал джагъасын осмакълаб алайда хуна салгъанды, аны бла бу континентни Испания бла къолгъа алыу башланнганды дерге боллукъду. Шимал джагъаланы тинтиуню испан сияхатчы Р.Бастидас бошагъанды, 1501 джыл ол Магдалена сууну аякъын тинтиб, Ураба богъазгъа джетгенди. В. Пинсон бла Д. Лепени экспедициалары Къыбыла Американы атлантика джагъасы бла къыбылагъа андан ары баргъандыла, 1500 джыл Амазонканы аякъына джетиб, аны бир дженгини ачхандыла, бу сияхатчыла 10° къ. к. дери баргъандыла. Х. Солис къыбалагъа андан ары барыб (35° къ. к. дери) Ла-Платаны богъазын ачханды, Уругвай бла Парана сууланы тинтгенди. 1520 джыл Ф. Магеллан патагон джагъаны тинтгенди, андан сора артда аны аты бла аталгъан ачыкъбогъаз бла Шош океаннга ётгенди, аны бла Къыбыла Американы антлантика джагъасыны тинтиуу бошалгъанды. 1522-58 джыллада Къыбыла Американы шошокеан джагъасы тинтилгенди. Ф. Писарро Шош океанны джагъалары бла 8° къ. к. дери баргъанды, 1531-33 джыллада инклени къралларын къурутуб Перуну бойсундургъанды. Кечикре — 1535-52 джыллада испан конкистадорла Д. Альмагро бла Педро де Вальдивия джагъа бла 40° къ. к. дери тюшгендиле.

Контнинетни ичини тинтиуюне къызыулукъ берген «алтынны къралы -Эльдорадону» юсюнден таурухла болгъандыла, алны излеб кёб испан экспедиция Къыбыла Американы ич районларыны тинтгендиле. Аны излей Д. Ордаса, П. Эредиа эмда башхаланы экспедициялары 1529-46 джыллада Шимал-Кюнбатыш Андланы тюрлю -тюрлю джерлеринде ётгендиле. 1541 джылда Ф. Орельянаны экспедициясы биринчи кере континентни эм кенг джерин бир къыйырындан бир къыйырына чыкъгъанды.

Тинтиуде экинчи этап[тюзет | къайнакъны тюзет]

Джерни формасыны сфера шекилли болгъаныны гипотезасын сынар ючюн, Париж Илмула Академия 1736-1743 джыллада Перугъа П. Бугер бла Ш. Кондманны башчылыгъында экспедиция джебиргенди. 1781-1801 джыллада испан топограф Ф. Асара, Ла-Плата богъазны толу тинтгенди. А. Гумбольт, Ориноко сууну бассейнин, Кито джассытаулукъну тинтгенди, Лима шахаргъа да баргъанды.[1]. Ингилиз гидрограф эм метеоролог Р. Фицрой 1828-1830 джыллада (Ф. Кингни экспедициясында) Къыбыла Американы къыбыла джагъаларын топография алыу этгенди. Бу айтылгъан алимледен сора да XIX—XX ёмюрледе кёб алим тинтиуле бардыргъандыла.

Къыбыла Американы политика юлешиниую[тюзет | къайнакъны тюзет]

Къыбыла Америка космосдан.
Къралла эмда территорияла Джер джюзюню ёлчеми (км²) Адам саны
(2008 джылны 1-чи июлуна)
Халкъны басыннганы
(км²-ге)
Аргентина 2 766 890 40 677 348 14,3
Боливия 1 098 580 8 857 870 8,1
Бразилия 8 514 877 191 908 598 22,0
Венесуэла 912 050 26 414 815 27,8
Гайана 214 970 770 794 3,6
Колумбия 1 138 910 45 013 674 37,7
Парагвай 406 750 6 347 884 15,6
Перу 1 285 220 27 925 628 21,7
Суринам 163 270 438 144 2,7
Уругвай 176 220 3 477 778 19,4
Фолкленд айрымканла (Уллу Британия бла Аргентинаны арасында даулудула) [2] 12 173 2 967 0,24
Француз Гвиана (Франция) 91 000 209 000 2,1
Чили 756 950 16 454 143 21,1
Эквадор 283 560 13 927 650 47,1
Къыбыла Георгийни эмда Къыбыла Сендвични айрымканлары[3] [4] 3 093 20 0
Бютеулей 17 824 513 382 426 293 21,5
Къайнакъла:
  1. Аны юсюнден «1799-1804 джыллада Джангы Дунияны тенгкюн областларына сияхат» деген китабында джазгъанды
  2. Уллу Британияны кесине оноу этген тенгиз арты территориясыды
  3. Хаман джашагъан халкъы джокъду
  4. Къыбыла Георгийни эмда Къыбыла Сендвични айрымканлары Антарктиданы кесегине саналадыла
  Викигёзенде (Wikimedia Commons'да) бу категориягъа келишген медиа-файлла табарыкъсыз: Къыбыла Америка.
Бу статья, Википедияны къарачай-малкъар тилде бёлюмюню «иги статьяларыны» санына киреди.
Къошакъ информация табар ючюн, статьяны сюзюу бетине эмда иги статьяла айырылгъан бетге къарагъыз.